NYANYIAN SEORANG PETANI

Berilah kiranya yang terbaik bagiku

Tanah berlumpur dan kerbau pilihan

Biji padi yang manis

Berilah kiranya yang terbaik

Air mengalir

Hujan menyerbu tanah air

Bila masanya buahnya kupetik

Rahumnya kupetik

Rakhmat-Mu kuraih

ANALISIS INTRINSIK

a. Tema

“Harapan Seorang Petani“

b. Rima

Menggunakan Rima Bebas.

c. Diksi

Menggunakan pilihan kata denotatif (lugas, mudah dipahami dan dimengerti. Pada kutipan “ Tanah berlumpur dan kerbau pilihan”

d. Citraan

Menggunakan citraan Pendengaran (audio imagetery).

e. Majas / Gaya Bahasa

Menggunakan majas litotes.

f. Makna

Makna atau arti dari puisi di atas yaitu bekerjalah sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan sebagai seorang petani mencapai hasil yang memuaskan dan maksimal.

ANALISIS EKSTRINSIK

a. Latar Belakang

Dalam puisi ini pengarang menyampaikan beberapa pesan amanat kepada pembaca yaitu Bekerjalah dengan sungguh-sungguh disertai do’a.

b. Amanat/ Pesan

Latar belakang penciptaan puisi ini, pengarangnya sangat peduli akan kehidupan seorang petani sehingga dalam puisi ini lebih banyak

c. Tujuan

Puisi ini mempunyai tujuan yang mengajak pembaca atau pendengar untuk selalu memperhatikan nasib seorang petani.

d. Bentuk

Menggunakan imajinasi visual yaitu imajinasi yang menyebabkan pembaca seolah-olah melihat sendiri, apa yang dikemukakan oleh penyair.

0 komentar:

Post a Comment

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget